The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
September 25, 2021

Stop, Go: Kapampangan Traffic Signs

“Báwal páparáda kéni” (no parking), “Báwal lúngub kéni” (do not enter), “Mamye dálan” (give way), “Báwal Íng búbusína” (no blowing of horn), “Báwal Íng lilípat kéni” […]